TR EN DE AR

Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş. ( ETİLER MARMARİS ya da Şirket) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyor, Şirketimiz ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayreti gösteriyoruz.
Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz, KVK Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
KVK Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş. ‘dir. Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres: Cevizli Mh. Yeşil Sk No:4 Kat: 17 D: 88 Adakule Residence 34846 Maltepe / İstanbul
Tel: 90 216 407 27 27

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler; 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında;
a) İnsan kaynakları yönetimi ve politikalarımızın planlanması ve uygulanması,
b) Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya yürütülmesi,
c) İnsan Kaynaklarımız hakkında kanuni zorunluluklar ve Şirketimizin meşru menfaati gereği yapılan işlemler,
d) Franchise yatırımcı adaylarının başvurularının alınması, değerlendirilmesi, başvurusu kabul edilen yatırımcılarla ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
e) Yatırımcı adaylarına ve müşterilere özel promosyon / tanıtım / kampanya veya duyuru faaliyetlerinin yürütülmesi, şubelerde müşteri ilişkileri yönetiminde kaliteyi artırmak amacıyla anket vb. memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeler yapılması,
f) Yazılı ve görsel mecralarda Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerin tanıtılması, kurumsal/ürün bazlı imaj çalışması yapılması,
g) Operasyonel Şubelerimiz ve Franchise şubelerimizde müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet sunulması ve geliştirilmesi,
h) Şubelerimiz hakkında müşterilerden gelen şikayet, öneri vb. taleplerinizin değerlendirilmesi için destek hizmetleri faaliyetlerinin yürütülmesi,
i) Operasyonel ve Franchise şubelerin denetimlerinin yapılması,
j) Hizmet standardının devamı amacıyla Operasyonel ve Franchise şubelerin çalışanlarının eğitimlerinin verilmesi,
k) Ürün ve hizmetlerin satış ve/veya pazarlaması için pazar araştırması yapılması,
l) Elektronik pazarlar aracılığı ile gıda satışlarının yapılması,
m) Ürün ve/veya hizmetlere erişim ve/veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların ve/veya bilgilerin müşteriye sağlanması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
n) Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
o) Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerini yürütmek amacıyla, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, reklam faaliyetlerinin planlanması ve/veya yönetimi,
p) Ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin planlanması ve yürütülmesi,
q) Borsa İstanbul A.Ş. de işlem gören hisselerimiz aracılığıyla yatırım ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetim süreçlerinin yönetilmesi,
r) Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
s) Kamera kaydı ile Şirketimizin meşru menfaati kapsamında Operasyonel şube ve merkez binamızın fiziki mekan güvenliğinin sağlanması,
t) Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve yönetimi,
u) İş sağlığı ve güvenliği alanına giren konularla ilgili standartlarının sağlanması ve iyileştirilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması,
v) Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması ve veri tabanlarının oluşturulması
w) Şirketimiz internet sitesinde (www.etilermarmaris.com.tr) sunulan hizmetler, bunların geliştirilmesi,
x) İlgililerce yapılacak talep ve şikayetlerin takibi ve ilgililere geri dönüşün sağlanması,
y) Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve sitede paylaşılmış olan Şirketimizin Gizlilik Politikasında  yer alan hükümlere uygunluğun sağlanması
amaçları ile işlenir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

• Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, yatırımcılarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ve bunların alt işverenlerine,
• Yatırım ve borsa araçları vasıtası ile şirketimizin hisselerine yapılan yatırım süreçlerinin denetimi için Sermaye Piyasası Kurulu ile ve yine yönetici ve sermaye ortaklarımızın bilgilerinin şirketimize yatırım yapacak olan ilgili kişilerin erişim sağlayabileceği iletişim kanallarına,
• Müşteri taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla ilgili tedarikçi firmalara,
• Kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalarına,
• Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara,
• KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde iş ortaklarımıza/bağlı ortaklıklarımıza, yurtiçinde bulunan topluluk şirketlerimize,
• Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
6698 sayılı KVK Kanunu’nun 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
b) Doğru ve gerektiğinde güncel
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
kurallarına uygun bir şekilde toplanır.
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Ayrıca toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu’nda (5. maddede) yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir:
• 5inci Maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişinin açık rızasının olması,
• 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz başta Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatın açıkça izin vermesi,
• 5/2(b) bendinde düzenlenen fiili imkânsızlık,
• 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi açıklamanıza konu olan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması, cari hesap açılışı ile ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verilerinizi yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• 5/2 (e) bendinde düzenlenen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
• 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi.
• 5/2 (f) bendinde düzenlenen Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesi.
İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir:
a) Açık Rıza (m.6/2)
b) Kanunlarda öngörülme (m.6/3: Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için)
c) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerin tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, koruyucu hekimlik, kamu sağlığının korunması, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmesi (m.6/3).
Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde sonraki maddede düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.
Kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
hakları bulunmaktadır.

6. Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı
Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş. ’ye başvurunuz.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanarak:
*Şirketimize bizzat gelerek,
*Noter aracılığı ile
*KEP adresimize mail atarak veya
*Daha önce bizlerle paylaştığınız mail adresiniz aracılığıyla [info@etilermarmaris.com.tr] adresine iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile KVK başvuru ve Bilgi Talep Formuna linkten ulaşabilirsiniz.
Başvuruda;
a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

HAKKIMIZDA

Uzun yıllar önce başlayan gıdadaki hızlı tüketim alışkanlığı, Etiler Marmaris Lezzet Yolculuğu ile bugün Türkiye’nin 15 ilinde toplam 49 şubede devam ediyor. Etiler Marmaris İstanbul yiyecek kültürüne kattığı değişmez lezzetlerini önce tüm Türkiye’ye ardından da yurtdışına taşımak hedefinde. Bu hedef doğrultusunda hızla yol alan Etiler Marmaris kurumsallaşma çalışmalarını tamamladı. Eğitimli ve dinamik personeli, kazandıran franchise yapısı, güçlü operasyonel desteği sayesinde her geçen gün de büyümeye devam ediyor.

 

Tüm Hakları Saklıdır, 2020em-logo

E-BÜLTEN

Bilgilendirmelerimizi almak, haber ve yeniliklerimizden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize üye olunuz.