TR EN DE AR

İmtiyazlı Paylar Hakkında Detaylı Bilgi


SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE- 6- 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30/01/2012 tarih ve 185 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 50.000.000 (ellimilyon) paya bölünmüştür. 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 12.352.370 TL (Onikimilyon Üçyüzelliikibin Üçyüzyetmiş Türk Lirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 12.352.370 TL (Onikimilyon Üçyüzelliikibin Üçyüzyetmiş Türk Lirası) paya bölünmüş olup, 775.000 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 11.577.370 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. 

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye izni 2012-2016 yılları için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak sureti ile Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. 

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 

YÖNETİM KURULU, SEÇİMİ, GÖREV SÜRESİ VE ÜCRETİ
Madde- 7- 

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu anasözleşme hükümleri dairesinde, azami üç yıl için seçilecek 3 (üç) üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu’nun yenilenmesine karar verebilir. 

Yönetim Kurulu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Şöyle ki; Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin (A)Grubu, birinin (B) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tespit edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm hissedarlar aday gösterme hakkına olmakla birlikte bu adayların genel kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir (B) grubu pay sahiplerinin aday gösterememesi durumunda söz konusu aday (A) grubu tarafından gösterilir. 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler için seçilirler. Seçim üyeliği sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine geri kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda bu maddenin 2. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Bu şekilde seçilen üye Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunulur. Yönetim Kurulu’na seçilmiş olan üyenin temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkisi kesilir ve bu husus ilgili paydaş tarafından yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilirse, bu üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır ve yerine ilgili pay grubunun göstereceği aday Yönetim Kurulu üyeliğine atanır. 

YÖNE PAYLARIN DEVRİ
Madde-9 

A Grubu hisseler nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri Yönetim Kurulu’nun onayına tabi olup pay defterine kayıtla hüküm ihtiva eder. 

Nama yazılı A Grubu pay sahipleri satacakları paylarını öncelikle diğer A Grubu pay sahiplerine aşağıda tespit edilen şekilde teklif etmek zorundadırlar (ön alım hakkı): 

Devredilecek payların değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değerde uyuşulmadığı takdirde değer tespiti taraflarca müştereken tayin edilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından bir ay zarfında yapılır. Devredilecek nama yazılı payları A grubu pay sahiplerinin tümü veya birden fazlasının satın almak istemesi durumunda, devre konu paylar söz konusu pay sahiplerine devir bildirimi tarihi itibarıyla Şirket’teki payları oranında satılacaktır. 

Nama yazılı paylara, değerinin belirlenmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde diğer A grubu pay sahiplerinden talep gelmemesi halinde, satıcı A grubu payları dilediği 3. kişiye Yönetim Kurulu’nun onayına tabi olmak kaydıyla tespit edilen değer üzerinden ve aynı şartlarla satmakta serbesttir. Söz konusu payların daha düşük değer veya farklı şartlarla satılmak istenmesi durumunda diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım haklarını kullanma usulü tekrar işleyecektir. A grubu payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir. 

B grubu payların devri serbesttir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur. 

HAKKIMIZDA

Uzun yıllar önce başlayan gıdadaki hızlı tüketim alışkanlığı, Etiler Marmaris Lezzet Yolculuğu ile bugün Türkiye’nin 15 ilinde toplam 49 şubede devam ediyor. Etiler Marmaris İstanbul yiyecek kültürüne kattığı değişmez lezzetlerini önce tüm Türkiye’ye ardından da yurtdışına taşımak hedefinde. Bu hedef doğrultusunda hızla yol alan Etiler Marmaris kurumsallaşma çalışmalarını tamamladı. Eğitimli ve dinamik personeli, kazandıran franchise yapısı, güçlü operasyonel desteği sayesinde her geçen gün de büyümeye devam ediyor.

 

Tüm Hakları Saklıdır, 2020em-logo

E-BÜLTEN

Bilgilendirmelerimizi almak, haber ve yeniliklerimizden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize üye olunuz.